Leje-portal

Velkommen til leje-portalen hos TJ Boligadministration. Nedenfor har vi samlet en del relevant information til dig som interesseret lejer. Du kan via linket nedenfor søge blandt alle vores ledige lejemål.

Søg i ledige lejemål

Er du boligsøgende? Søg blandt alle vores ledige lejemål og tilpas din boligsøgning med filtreringsværktøjet.

Praktisk info

Vælg en kategori nedenfor og læs mere

Overtagelse af din nye bolig:
Inden du kan overtage din nye lejebolig, skal lejekontrakten være underskrevet og depositum samt første måneds husleje skal være betalt. Når dette er bragt i orden, vil du få udleveret en underskrevet kopi af lejekontrakten. Husk at læse din lejekontrakt grundigt igennem og ret henvendelse ved spørgsmål, inden du skriver under. Dette samme gælder for husorden og vedligeholdelsesreglement, hvis dette forefindes.

Indflytningssyn:
Når du overtager din nye bolig, vil der på dagen for nøgleoverdragelsen, ske et indflytningssyn. Indflytningssynet foretages for at finde ud af standen ved indflytning. Ud over dette, vil du som lejer, modtage en fejl og mangelliste. Dette er en liste der skal udfyldes med tekst og billeder af eventuelle fejl og mangler i lejemålet. Denne liste skal laves og sendes tilbage til os senest 14 dage efter indflytning, hvis den skal gøres gældende.

Fraflytningsdagen
Fraflytningsdagen er 14 dage, dog mindst 10 hverdage før lejemålets ophør. Lejligheden skal være tømt for alt der tilhører lejer inden fraflytningsdagen.

Ved fraflytningsdagen vil der blive afholdt et fraflytningssyn, hvor også alle nøgler skal overdrages til udlejer. Du har som lejer ikke længere råderet over lejemålet efter fraflytningssynet, heller ikke selvom du stadig kan hæfte for lejligheden. Hvis fraflytningsdatoen falder på en weekend eller helligdag, vil synet blive planlagt i den næstkommende hverdag.

Rengøring
Lejligheden skal afleveres i opryddet og rengjort stand. Vi beder dig om at rengøre omhyggeligt, specielt af komfur, emhætte, køleskab og bad. Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt, og trapperne skal rengøres. Hvis rengøringen er mangelfuld, rekvirerer vi et rengøringsfirma, som foretager rengøring på lejers regning.
Ved flyttesynet skal køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine være trukket ud fra bagvæggen og evt. skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer. Hvis du har et kælderrum, loftsrum eller cykelskur skal disse tømmes og rengøres.

Flyttesyn
Du bedes kontakte os i god tid, så der umiddelbart efter at du har tømt og rengjort lejligheden, kan aftales et flyttesyn, som skal bestræbes at blive holdt på fraflytningsdagen, eller så tæt herpå som muligt. Ved flyttesynet mødes lejer og synsmand fra TJ Boligadministration i lejligheden.
Flytterapporten er opbygget på samme måde som indflytningsrapporten, og vi anbefaler, at du medbringer lejekontrakt og indflytningsrapport. Du og synsmanden gennemgår lejligheden i fællesskab, og flytterapporten udfyldes. Normalt opnås der hurtigt enighed om flytterapporten, som herefter underskrives af dig og synsmanden. Vi sender herefter en kopi af flytterapporten til dig..

Aflæsning af el og evt. gasmåler
Du skal selv sørge for aflæsning af elmåler og også af gasmåler, hvis der er gaskomfur. Du skal sende en flyttemeddelelse til det valgte elselskab og Aalborg Kommune. Du skal oplyse målervisningerne, og du skal oplyse den dato, hvor dit lejemål ophører. Lejer hæfter også for alle forbrugsudgifter i opsigelsesperioden.

Der foretages ikke opgørelse umiddelbart efter fraflytning, derfor tilbageholdes der ofte et beløb fra depositum til opgørelsen er udarbejdet.

Aflæsning af varmemåler og vandmåler
TJ Boligadministration bestiller aflæsning af varmemåler og vandmåler (der er ikke vandmåler i alle lejligheder)..

Din nye adresse
I lejeloven er det bestemt, at du senest 8 dage før fraflytning, skal oplyse din nye adresse til os.

Afregning af depositum m.m
På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. blive opgjort, og kopi af regningsbilag m.m. vil blive vedlagt. Dit tilgodehavende vil blive overført til din konto.

Kontonummer ønskes tilsendt på info@tjbolig.dk og ved evt. minus, skal differencen sættes direkte ind på udlejers konti, som fremgår af lejekontrakten.

Hvordan opsiger jeg min bolig?
Hvis du ønsker at flytte fra dit lejemål, skal du sende os en opsigelse pr. mail til info@tjbolig.dk.
Vi sender dig selvfølgelig en bekræftelse, når vi modtager din opsigelse, hvor du også bliver oplyst om dato for binding, fraflytning mm.

Hvor længe skal jeg betale husleje samt el/vand/varme efter opsigelse af lejemålet?
Huslejen/el/vand/varme skal betales i hele opsigelsesperioden som hidtil, dvs. 3 måneder efter opsigelsen. (Huslejen m.m må ikke modregnes i lejers depositum eller forudbetalt leje – dette er med i lejers slutopgørelse).
Det er derfor ikke tilladt at benytte sit depositum som husleje i opsigelsesperioden.

Hvis du gerne vil flytte ud af din bolig inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger TJ Boligadministration at genudleje lejemålet hurtigere.
Hvis det lykkes at genudleje din bolig inden opsigelses-fristens udløb, skal du naturligvis kun betale leje mv.til genudlejningstidspunktet.

Lejemålet skal under alle omstændigheder være tømt og fraflyttet samt istandgjort senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb, så evt. fejl og mangler kan blive sat i stand i denne 14-dages periode. Du skal betale husleje i istandsættelsesperioden.

Du skal altid meddele os om din nye adresse / bank / tlf. / e-mail – dette er lovbestemt

Istandsættelse ved udflytning
Med mindre der i lejekontrakten er aftalt andet, så vil TJ Boligadministration forestå istandsættelsen på lejers regning. Vi rekvirerer håndværkere (oftest faste samarbejdspartnere) som vil udbedre evt. fejl og mangler, således lejemålet igen fremstår som ved indflytning. Der tages udgangspunkt i fejl- og mangellisten, som lejer har fået udleveret efterfølgende indflytningsynet.